Välkommen till Fjärilen!
Förskolan Fjärilen :Örebro/ Kumla / Täby, Stockholm.
Ring oss0761-80 73 80

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.
Se aktuell verksamhetsplan som utgår ifrån skolverkets läroplan Lpfö 98 reviderad 2016.
Kommunen, bedriver tillsyn av vår verksamhet och inte Skolverket.
Sedan första januari 2009 regleras trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. Skollagen (2010:800) och 1–3 kp. Diskrimineringslagen (2008:567). Skolverket gör tillsyn av likabehandlingsplanen.
Välkommen till oss!

På Fjärilen kan alla ställa sina barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten, minus två veckor.

Se under fliken ”Ansök ” på respektive förskola hur du anmäler ditt barn.

Rutinerna skiljer lite mellan olika kommuner.

  • Vår förskola i Täby är I Ur och Skur förskola.
  • Vår verksamhet i Örebro idag är endast omsorg på obekväm tid.
  • Vår förskola i Kumla öppnas början på 2019.

Före barnets inskolning är föräldrar och barn välkomna på ett besök som bäst bokas in på förhand. Kontaktuppgifter för respektive förskola hittar du under kontakta oss.

  1. – Ditt barn ska känna sig tryggt på förskolan när du som förälder inte finns där
  2. – Du som förälder ska känna dig trygg med oss
  3. – Pedagogerna lär känna ditt barn, så att du och ditt barn är så trygg som möjligt hos oss på förskolan.
    Eftersom barn upplever sin inskolning på olika sätt är det bra om du som förälder planerar för cirka två veckors inskolningstid. Vi använder oss av metoden föräldraaktiv inskolning.

Barnen lämnas utomhus!

Klockan 09:00 har vi samling och fruktstund. Under samlingen går vi igenom olika teman och intressen som barnen har lyft upp och är intresserade av. Samlingen kan vara både ute och inne.
Klockan 11.30 – 12.00 äter vi lunch, efter lunchen har vi sagostund tillsammans med barnen. Pedagogerna äter givetvis samtidigt och samma mat som barnen. Maten tillagas inte av oss utan kommer från en cateringfirma, i största mån serveras ekologisk och närodlad mat.
Klockan 15.00 äter vi mellanmål!

Ni har rätt till barnomsorg de dagar som ni arbetar, studerar och inte vid lediga dagar. Var vänlig och tänk på att vi planerar verksamheten efter barnantal, det är därför viktigt att ni följer våra regler vad gäller tider
• Schema för barnet ska lämnas in minst två veckor i förväg. Det är de tider ni skrivit på schemat som gäller
• Vid extra pass eller ändrad schematid prata med oss på förskolan i god tid före så att möjlighet till barnomsorg finns
• Vistelsetiden på förskolan är arbetstiden plus direkt resväg till och från arbetet till förskola
• Det är båda föräldrarnas schema som styr vistelsetiden. Blir ni försenade så hör av er till verksamheten. Eller om möjligheten finns att någon anhörig eller bekant kan hämta barnet. Den ska då redan finnas dokumenterad i vårt system .

Ni måste i god tid lämna sommarschema till oss så att vi kan planera in personalen, för att kunna trygga god pedagogisk verksamhet. Vi kommer givetvis att påminna er om det i god tid.

När du har fått plats i förskolan betalar du en avgift. Barnet har kvar platsen och du betalar avgift tills du säger upp platsen och uppsägningstiden gått ut. Du betalar avgiften från första inskolningsdag, Högsta gällande avgiftsgrundande inkomst. Procentsatsen beror på hur många av familjens barn som är placerade. Vi följer kommunens gällande riktlinjer för Maxtaxa.

Avstängning av platsen sker om avgiften för två (2) månader förfallit och fortfarande är obetald. Avstängning sker med två veckors varsel, och barnet tas bort från systemet. Vid återkommande försenade betalningar har Fjärilen rätt att begära förskottsbetalning.

Alla barn ingår i en kollektiv olycksfallsförsäkring precis som kommunen har. Vi har även en egen ansvarsförsäkring via Trygghansa.

Alla 3–5-åringar kan gå i förskolan gratis 15 timmar i veckan hela perioden från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni.

Fjärilen bedriver pedagogisk barnomsorg sedan 2010 i hemmiljö på kvällstid samt på helger i samarbete med Örebro Kommun. Antalet sökande har ökat genom åren när det gäller omsorg på obekväma tider.
Fjärilen ambition är att alla barn, vars föräldrar jobbar kvällar och helger, ska få sova i sin egen säng. De ska känna sig trygga och ha samma personal som hämtar på förskolan/fritids eller skolan. Detta skapar trygghet för föräldrarna. Vi vill att alla som arbetar kvällar och helger ska känna trygget med att barnen har det bra och sover i sin egen säng.
Ansökan: Ansökan om kvällis kan göras för barn 1- 12 år. Platserna är behovsstyrda och prövas enligt särskilda riktlinjer, där man tittar på familjens situation och om det kan finnas möjlighet att lösa omsorgen i familjens/hushållets egen omgivning. Om familjen bedöms ha behov av barnomsorg ska föräldrarnas arbetstider styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren och lämnas tillsammans med ansökan till Fjärilen, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro.
Beslut och godkännande tas av Kommunens handläggare.

Avgift: Omsorgen är avgiftsfri om du redan betalar föräldraravgift enligt maxtaxan.

För mer information besök Örebro Kommun Trycka Här

Då det är studiedagar är verksamheten stängd, 4 dagar om året sker verksamhetsutveckling på förskolan. Behöver ni barnomsorg ska det meddelas i tv å veckor i förväg.

En gång i månaden har personalen arbetsplatsträff. Ditt barn ska hämtas senast klockan 16.00 dessa dagar. Det är dessa dagar vi har för reflektion och fortbildning. Behöver ni barnomsorg ska det meddelas i tv å veckor i förväg.

Dokumentationen av barnets processer dokumenteras tematiskt på förskolan. Här dokumenteras barnens utveckling och framsteg. Vi dokumenterar våra aktiviteter via Förskoleappen och genom teckningar, barnintervjuer, fotografier från dagsrutiner och aktiviteter m.m. Självklart dokumenterar vi även vår egen verksamhet för att utvecklas och för att säkerställa att vi följer de regler och förordningar som åligger oss.

* Schema
Planera matportioner och personalstyrka
* Händelser
Håll dig uppdaterad om vad som sker
* Dokumentation
Dokumentera barnens utveckling
* Blogg
Se alla roliga aktiviteter som sker
* Meddelanden
Få de pushnotifikationer du önskar
* Kontakter
Korrekt och uppdaterad kontaktlista
* Vikariepool
Kontaktuppgifter till tillgängliga vikarier
* Inräkning
Fastställ att alla barn är närvarande
Admin
* Administrera avdelningar, barn och användare
Och mycket mer…
* Detta är bara en bråkdel av vad Tyra kan göra för er!

Se hur Tyra kan hjälpa dig få en inblick i dina barns vardag: Tryck Här

Dokumentationen av barnets processer dokumenteras tematiskt på förskolan. Här dokumenteras barnens utveckling och framsteg. Vi dokumenterar våra aktiviteter via Förskoleappen och genom teckningar, barnintervjuer, fotografier från dagsrutiner och aktiviteter m.m. Självklart dokumenterar vi även vår egen verksamhet för att utvecklas och för att säkerställa att vi följer de regler och förordningar som åligger oss.

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling.
”alla barn och ungdomar i kommunen har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom alla barn och ungdomar.”

Sedan första januari 2009 regleras trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. Skollagen (2010:800) och 1-3 kap. Diskrimineringslagen (2008:567).

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel förskolan Fjärilen ska utvecklas. Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur vi vill att den framtida förskolan ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för vårt strategiska arbete med att utveckla Fjärilen. Vår vision ska vara något som alla i verksamheten kan samlas kring och arbeta för i alla delar av verksamheten.
Det här är vår vision för trygghetsarbetet
• Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering och annan kränkande behandling
• Vår förskola ska präglas av respekt för människors olikheter
• Vår förskola ska vara tillgänglig för alla

Uppföljning och utvärdering av trygghetsplanen ska redovisas i vår årliga kvalitetsredovisning.

Huvudmans ansvar:
Huvudman är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina skyldigheter enligt de lagstiftningar som berör lika behandling. Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten och det är lämpligt att i planen beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut.

All vår personal går under sekretess. Det innebär att personalen har tystnadsplikt och är förbjudna att lämna ut handlingar rörande familjen. Detta gäller även efter att personalens anställning upphört.

Vikarie kallas in vid sjukdom och ledighet, och de har givetvis också fått visa utdrag ur polisens belastningsregister. Vikarier som kommer är från ett bemanningscentrum. Vi har givetvis rutiner för hur vikarier ska arbeta med exempelvis blöjbyten och vid måltider och under vilan.

Sekretessen gäller i alla sammanhang, vilket innebär att pedagoger inte har tillåtelse att yppa uppgifter/sprida information om våra barn eller föräldrar i något forum. Detta gäller självklart också sociala medier såsom Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter osv.

Vår verksamhet styrs av socialtjänstlagen och inom ramarna för vårt uppdrag
innefattas anmälningsskyldighet. Det innebär att alla som får veta att ett barn
far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid
misstanke att barnet riskerar att fara illa. I vår verksamhet gäller skyldigheten
huvudman, förskolechef verksamhetsansvarig, pedagoger och övrig
personal. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 §
skollagen.

Om du har några synpunkter som du vill framföra till oss, har vi tagit fram en blankett för det. Annars får du gärna ringa till oss om du har några funderingar.

Förskolan tänker och arbetar långsiktigt. Vi ska tillsammans arbeta för att i varje given situation värna om miljön. Vi strävar efter att vara en förebild för andra i vår omgivning.

Källsortering är en självklarhet för oss. Var sak har sin plats. Mat ska inte slängas i onödan och vi ska planera våra matportioner efter det. Kunskap om hantering av livsmedel, tillagning av mat och hantering av överbliven mat ska kontinuerligt följas upp. Vägning av svinnet i kök och restaurang kommer att ske under året.

När vi vistas utomhus ska vi alltid lämna naturen som vi fann den. Vi ser till att slänga vårt skräp i närmsta sopkärl. Om inga sådana finns tillgängliga tar vi med oss skräpet när vi går. Vi ska välja grönsaker och frukt efter säsong.

Vi stävar efter att i varje möjlig situation köpa och servera ekologisk mat. Vi vill också uppmuntra vår omgivning att göra detsamma. Stärka kompetensen kring matens klimat- och miljöpåverkan bland kostchefer och måltidspersonal. Vi ska välja ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor när det finns.

Vi strävar efter att tillaga mat utan socker i vår verksamhet. Vi ska också använda oss av mer grönsaker och mindre kött. Eftersom kött tillhör de livsmedel som har störst klimatpåverkan så ska främst kött väljas med omsorg. Fisk och fågel ska givetvis också väljas med omsorg. Dessa miljömål ska kontinuerligt följas upp och redovisas för att minska. Vi ska inom Fjärilen ha en samsyn vad gäller dessa punkter, för att utveckla förskolan fjärilen i rätt riktning. Ny kunskap kommer hela tiden därav måste våra mål för förskolan ständigt hållas aktuell och vid behov omprövas. För att skapa ökad kunskap vad gäller förskolans mål ska vi aktivt arbeta med att öka kunskap och tillgång till planeringsverktyg som är en nödvändig förutsättning för övergång till mer klimatsmart mat. Planering av måltider vid utflykter sker kontinuerligt inom vår kostverksamhet, men hänsyn måste tas till att de på förskolan som äter maten tycker den smakar bra.

Alla anställda som inte har kunskap om barnsäkerhetsutbildningen erbjuds 1gång per år att delta på barnsäkerhetsutbildningar som hålls av Cathrine Värnholm. Barnsäkerhetsspecialisten och Hjärt- och Lungräddning (HLR) Eftersom vi utgår från FN:s barnkonvention, där barnets bästa står i centrum är samspelet vägledande samspel (ICDP) grunden för vårt förhållningssätt. TAKK-tecken som stöd. På förskolan kommer vi genom samtal med personal, stärka dem genom att kontinuerligt erbjuda fortbildning i de områden som krävs för att Fjärilen ska kunna säkerställa den verksamhet som vi presenterat i verksamhetsplanen. För vår dokumentation använder vi oss också av ”appen”. FA- förskoleappen från Caperion.

Förskolan tänker och arbetar långsiktigt. Vi ska tillsammans arbeta för att i varje given situation värna om miljön. Vi strävar efter att vara en förebild för andra i vår omgivning.

Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld, tillsammans med pedagoger. Vi känner på mossan, spelar på pinnar, sjunger sånger och ramsor. Regelbundenhet ger trygghet i en organiserad verksamhet med välutbildade pedagoger.

Skogsknytte leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i närmsta skogsdungen. Barnen lär sig om det som lever och växer och att vara aktsamma om naturen. Stunden med matsäck ger gemenskap och sagostunden ger närhet och trygghet.

I skogsmulle går barnen ut i skogen tillsammans med pedagoger och kompisar. Ibland träffar de Skogsmulle, barnens vän och fantasifigur, som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulleverksamheten är ett äventyr för barnen.

Pedagogerna ska försätta med att agera och arbeta efter I Ur och Skurs pedagogiska syn som är:
• medupptäckande
• medundersökande
• medupplevande
• medagerande

Goda och genomtänkta måltider ger pigga och glada barn samtidigt som, bra balanserad och sammansatt kost ger bra förutsättningar för att leka och lära. När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att förmedla ett positivt förhållningssätt till ekologisk mat och betydelsen av gemensamma måltider. Det är också ett för oss ett mycket viktigt tillfälle att umgås och bygga relationer under de gemensamma måltiderna tillsammans med barnen.

Behöver ditt barn specialkost, krävs läkarintyg.

Att ha rena, fräscha och välkomnande lokaler är viktigt för att skapa en sund och trivsam arbetsmiljö.

Klockan 07.00-17.30
Alla röda dagar på året har vi stängt, vi har kortare arbetsdagar för barnen då vi har APT (arbetsplatsträff). APT är en gång i varje månad och då ska barnen hämtas klockan 16.00
Fyra gånger per år är förskolan stängd för fortbildning
två gånger på våren och två gånger på hösten.